cloud
cloud
cloud
cloud
cloud
cloud
top image

Continue screening


Continue screening medewerkers kinderopvang

Alle medewerkers in de kinderopvang moeten een Verklaring Omtrent Gedrag hebben. De VOG toont aan dat een medewerker geen strafbare feiten heeft gepleegd waardoor zij niet met kinderen mag werken.

Maar deze verklaring is een momentopname. Daarom controleert Dienst Justitie sinds 1 maart 2013 iedere dag of medewerkers in de kinderopvang nieuwe strafbare feiten hebben gepleegd (dit heet continue screening).

Wat betekent een signaal uit continue screening?

• Als een persoon wegens een verdenking van overtreding of een misdrijf met de politie in aanraking is gekomen en de officier van justitie neemt de beslissing om te vervolgen, een schikkingsvoorstel te doen (transactie), of juist om daarvan af te zien (sepot), dan wordt dat doorgegeven aan de Justitiële informatiedienst, die deze beslissing noteert in de justitiële documentatie. Ook andere wijzigingen in de justitiële situatie, zoals bijvoorbeeld de afloop van een strafzaak, worden in de justitiële documentatie verwerkt.

• Als een persoon werkzaam is in de kinderopvang, dan valt zij onder de continue screening die op 1 maart 2013 is gestart. Dit betekent dat elke wijziging in de justitiële documentatie wordt doorgegeven aan de Dienst Justitie van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. De Dienst Justitie zal beoordelen of het nodig is om de persoon opnieuw te screenen. Als dat het geval is zal de Dienst Justitie een signaal geven aan de toezichthouder voor de kinderopvang (de GGD). Hierbij wordt geen mededeling gedaan over het strafbare feit. Via de werkgever zal de persoon worden verzocht om opnieuw een Verklaring omtrent het gedrag (VOG) aan te vragen. Bij de beoordeling van die aanvraag zal de gehele justitiële documentatie worden betrokken en dus niet alleen de laatste wijziging.

• Bij de continue screening van personen die werkzaam zijn in de kinderopvang zal vooral worden gelet op zeden- en geweldsmisdrijven, maar ook op diefstallen, indien in het aantal of de ernst ervan een belemmering wordt gezien voor een verantwoorde uitoefening van het werk met kinderen. Het is niet vereist dat de persoon is veroordeeld door de rechter. Ook als hij alleen maar wordt verdacht van een strafbaar feit, kan dit in de weg staan van de afgifte van een nieuwe VOG.

• Het signaal in de continue screening is dus niets anders dan de mededeling aan de GGD, dat het nodig wordt gevonden dat de persoon een nieuwe VOG aanvraagt. De echte screening vindt pas plaats nadat de persoon zelf een aanvraag voor een VOG heeft ingediend. De persoon bepaalt dus zelf of hij opnieuw zult worden gescreend, of niet.

• Is een signaal wel voldoende om iemand te ontslaan? Alleen het signaal dat het nodig is dat de persoon opnieuw een VOG aanvraagt is op zichzelf onvoldoende om de persoon te ontslaan. Pas als aan de persoon niet opnieuw VOG wordt verstrekt, zal sprake zijn van een grond om de persoon te ontslaan en daarvoor een procedure te starten. Het bezit van een VOG is voor werken in de kinderopvang namelijk wettelijk verplicht. De ontslagprocedure kent eigen regels die de werknemer beschermen. Die procedure staat los van de VOG procedure. Waarom kan een persoon op basis van een signaal niet direct ontslagen worden? Waarom is het nodig dat er aan betrokkene gevraagd wordt om een nieuwe VOG te overleggen?

• De volledige procedure voor een VOG omvat de screening, een eventuele zienswijze en eventueel bezwaar en beroep van de aanvrager. De continue screening levert enkel het signaal op dat iemand op het moment van de screening niet in aanmerking zou komen voor een VOG, dus zonder zienswijze, bezwaar en beroep. Deze mogelijkheden beschermen de betrokken persoon. Aan een signaal alleen kunnen daarom geen rechten worden ontleend.

• Een betrokkene kan zich ook inhoudelijk niet verweren tegen een signaal omdat het niet duidelijk is op welke strafrechtelijke gegevens een signaal gebaseerd is. Echter, op basis van een signaal kan de werkgever,  de toezichthouder de betrokken persoon wel vragen om een nieuwe VOG aan te vragen.

• In de Wet Kinderopvang staat dat de pedagogisch medewerkster een VOG moet hebben om in de kinderopvang te mogen werken. Als een medewerker deze VOG niet krijgt, bestaat er een grond om een ontslagprocedure te starten.

• Nadat u een signaal heeft ontvangen uit de continue screening moet er altijd aan betrokkene worden gevraagd een nieuwe VOG te overleggen. Het kan enkele weken duren voordat duidelijk wordt of iemand deze nieuwe VOG krijgt. In de tussentijd wil je de veiligheid van de kinderen blijven waarborgen en wil je niet dat kinderen worden opgevangen door een persoon die een bedreiging vormt voor een veilige omgeving voor kinderen. Een kinderdagverblijf dat een arbeidsrelatie heeft met de medewerker kan er voor kiezen om de werknemer na een signaal direct op non-actief te zetten.